De rechtbank heeft een beklaagde en zijn vennootschap veroordeeld voor mensenhandel en diverse inbreuken op het sociaal recht. De vennootschap in kwestie verkocht tweedehandsmeubelen. In dit bedrijf werden een Guineese en een Algerijnse werknemer uitgebuit.

Na de bestanddelen van mensenhandel te hebben overlopen, heeft de rechtbank er in dit verband op gewezen dat aangezien het om omstandigheden ging die in strijd waren met de menselijke waardigheid, het om een subjectieve beoordeling van de situatie ging op grond van een reeks aanwijzingen zoals loon, arbeidstijd, zwartwerk en arbeidsvoorwaarden. In hoofde van de ronselaar hoefde op moreel vlak enkel te worden aangetoond dat de arbeidsvoorwaarden strijdig waren met de menselijke waardigheid om van een voltooid misdrijf te kunnen spreken.

De inbreuken op het sociaal strafrecht (zoals het deels of niet betalen van het loon, het niet-aangeven van de werknemers bij de sociale zekerheid…) mogen dan wel voldoende door het dossier zijn aangetoond, als bewijs van mensenhandel volstaat dit evenwel niet.

Volgens de rechtbank was deze tenlastelegging wel voldoende aangetoond door bijkomende elementen. De rechtbank heeft zich daarvoor gebaseerd op eensluidende en geloofwaardige verhoren van de werknemers, op de tijdens een politie-interventie gedane materiële vaststellingen en op door de werknemers gemaakte en aan de Sociale Inspectie bezorgde foto’s.

Die bijkomende elementen waren de volgende: een abnormaal lange arbeidstijd (wekelijks moesten ze 63 uur werken), zonder rustdag, een loon dat niet in verhouding stond tot het werkvolume en niet voldeed aan de minimumbarema's in deze sector (20 euro per dag), loon dat werd ingehouden zogezegd voor de formaliteiten om een arbeidskaart te krijgen; de wil om de werknemers te verbergen door ze tijdens het werk in een hangar op te sluiten; huisvesting op de werkplek in bijzonder precaire hygiënische en gezondheidsomstandigheden; de afhankelijkheid van de werknemers van derden voor het krijgen van voedsel; de aanwezigheid van een vluchtweg en de instructies die ze in geval van controle moesten opvolgen; geen medische zorgen bij een arbeidsongeval.

Een van de werknemers die zich burgerlijke partij had gesteld kreeg een provisionele som van 10.000 euro toegekend.

Er werd beroep aangetekend tegen deze beslissing.