Internationale bescherming

Asiel en subsidiaire bescherming. Dat zijn de twee belangrijkste vormen van internationale bescherming waarop vreemdelingen in nood recht hebben als ze in België aankomen. De verblijfsprocedure voor staatloze mensen is momenteel nog niet voldoende uitgewerkt. Nochtans is het hebben van een nationaliteit noodzakelijk om verschillende andere rechten te kunnen uitoefenen.

Wie kan asiel aanvragen?

Bij ernstige situaties biedt België een bescherming aan vreemdelingen. Personen die vervolging vrezen of die aantonen dat zij voor hun leven vrezen, kunnen om bescherming vragen. In België registreert de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de asielaanvragen en beslist het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) erover. Die beslissing kan in beroep aangevochten worden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Erkende vluchteling

Asiel wordt toegekend aan mensen die vervolging vrezen omwille van hun ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze tot een bepaalde sociale groep behoren. In hun land van herkomst kunnen ze geen bescherming krijgen. De precieze criteria liggen vast in de Conventie van Genève. Beantwoordt de aanvraag aan de Conventie-voorwaarden? Dan erkent het CGVS (of de RvV) de vluchtelingenstatus. In dat geval wordt ook vaak de term erkende vluchteling gebruikt.

Subsidiaire bescherming

Beantwoordt de aanvraag niet aan de Conventie-voorwaarden, maar loopt de aanvrager een reëel risico op ernstige schade als hij zou terugkeren naar zijn land (doodstraf, onmenselijke en vernederende behandelingen, ernstige bedreiging door willekeurig geweld of bij een internationaal of een binnenlands gewapend conflict)? Dan verleent het CGVS de status van subsidiaire bescherming.

Opvang

Tijdens hun asielprocedure hebben asielzoekers recht op een kwalitatieve begeleiding en op opvang (materiële hulp) zodat zij een leven kunnen leiden conform de menselijke waardigheid. Het Belgische opvangnetwerk wordt beheerd door Fedasil, in samenwerking met OCMW’s en verschillende ngo’s.

Staatloosheid

Staatlozen vormen in dat verband een extra kwetsbare groep van vreemdelingen. Toch bezitten wereldwijd zo’n 10 miljoen mensen geen nationaliteit. In 1961 sloten de Verenigde Naties het Verdrag tot Beperking van de Staatloosheid. In 2014 ondertekende België het.

Migratiecrisis of identiteitscrisis? Europa op een kruispunt Artikel

Migratiecrisis of identiteitscrisis? Europa op een kruispunt

9 januari 2019

Op 18 januari 2019 organiseerde Myria, samen met de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en Le Soir, een grote conferentie over migratie. Die vond plaats in het Paleis der Academiën in Brussel. Een dag lang werden thema’s als internationale bescherming en economische migratie aangesneden aan de hand van academische uiteenzettingen.

Myriatics 10: 1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België (persbericht) Publicatie

Myriatics 10: 1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België (persbericht)

9 oktober 2018

In deze twee decennia van migratie in België hebben er zich talrijke veranderingen voorgedaan. Het einde van de jaren 1990 wordt gekenmerkt door een toenemende immigratie van vreemdelingen in België. Het aantal immigraties van vreemdelingen heeft immers een historisch hoog peil bereikt, met in sommige jaren bijna 140.000 jaarlijkse binnenkomsten. Achter die versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België zijn diverse migratiedynamieken aan het werk.