Evacuatie van personen uit Gaza

De Belgische overheden leveren bijstand en faciliteren de evacuatie van:

 • Belgen die in Gaza verblijven, en hun kerngezinsleden,
 • In België erkende vluchtelingen en staatlozen en hun kerngezinsleden.

De betrokkenen dienen Belg, erkend vluchteling of erkend staatloze te zijn, en hun kerngezinsleden moeten een verblijfsrecht in België of een geldig visum voor België hebben. In sommige gevallen zal er ook worden nagegaan of de verwantschapsband is geregistreerd in het Rijksregister.

De kerngezinsleden van een Belg of erkend vluchteling die in aanmerking komen zijn:

 • de echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner en
 • de minderjarige kinderen.
 • Daarnaast wordt er geval per geval beoordeeld of de volgende familieleden in aanmerking komen:  
  • meerderjarige kinderen die ten laste zijn van een Belg of erkend vluchteling,
  • de ouders en minderjarige broers en zussen van een minderjarige Belg of van een niet-begeleide minderjarige erkend vluchteling in België.

Hoe bijstand vragen?

Aanvragen moeten worden gericht aan het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken (crisiscentrum@diplobel.fed.be). Het crisiscentrum beoordeelt elke aanvraag en doet de nodige verificaties. Zij beslissen wie op de Belgische evacuatielijst kan worden opgenomen. Dit geeft evenwel jammer genoeg geen garantie op evacuatie (zie verder).

Verder verloop

De namen van de personen voor wie België bereid is de evacuatie te faciliteren worden doorgegeven aan de Israëlische en Egyptische overheden. Slechts indien die hun akkoord geven, kunnen de personen zich op een aangegeven datum aanbieden aan de grenspost in Rafah om de grens over te steken. De Belgische overheden wachten de mensen dan op aan de Egyptische kant en dienen de betrokkenen binnen de 72 uur naar België over te brengen.

In een vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg werd de Belgische Staat veroordeeld tot het verlenen van bijstand aan een Palestijnse familie die in het bezit was van een visum voor België. Tegen deze beslissing is beroep ingediend. 

Indienen visumaanvraag voor personen in Gaza

Myria ontvangt heel wat meldingen van personen die een visumaanvraag willen indienen vanuit Gaza, in de hoop om zich met een familielid in België te kunnen herenigen.

Aanvraag visum gezinshereniging per email

Een visum moet normaal in persoon worden aangevraagd bij de externe dienstverlener (VFS) van de Belgische diplomatieke post in Gaza. In de huidige situatie is dat evenwel onmogelijk omdat het bureau gesloten is. Voor een visum gezinshereniging vanuit Gaza kan een verzoek tot indiening op afstand (per email, jerusalem.visa@diplobel.fed.be) gericht worden aan de diplomatieke post in Jeruzalem (zie website Dienst Vreemdelingenzaken – pagina “Hoe vraag ik een visum aan”), maar de praktijk zal moeten uitwijzen hoe vlot dat verloopt en hoe DVZ deze aanvragen zal (kunnen) beoordelen.

Aanvraag humanitair visum in principe niet mogelijk

De indiening op afstand (via email) wordt momenteel niet toegestaan voor humanitaire visumaanvragen of andere visumaanvragen, waardoor die personen momenteel geen enkele mogelijkheid hebben om een aanvraag te doen.

Verschillende vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg (Franstalig) in Brussel verplichtten de Belgische staat om de humanitaire visumaanvragen te registreren die op afstand werden ingediend door Palestijnse families die zich in Gaza bevinden. De Belgische overheid is in beroep gegaan tegen deze vonnissen, maar heeft de aanvragen geregistreerd met het oog op de behandeling ervan. Myria volgt de evoluties op dat vlak op de voet. 

Indiening humanitair visum op afstand mogelijk in zogenaamde “hybride dossiers” 

Humanitaire visa kunnen via email worden ingediend in één specifiek geval, met name wanneer de aanvraag wordt ingediend op hetzelfde ogenblik als de aanvraag gezinshereniging door andere leden van dezelfde gezinseenheid (het gaat dus over een gezinseenheid bestaande uit begunstigden én niet-begunstigden van het recht op gezinshereniging). Een voorbeeld: de echtgenoot en kinderen dienen een aanvraag gezinshereniging in en de moeder van de echtgenoot (die geen recht heeft op gezinshereniging) dient een aanvraag voor een humanitair visum in. In dat geval moeten alle onderstaande voorwaarden vervuld zijn: 

 • De aanvragers (begunstigden en niet-begunstigden) vormen een gezinseenheid (wonen samen); en  
 • Alle visumaanvragen (gezinshereniging en humanitair) worden tegelijkertijd ingediend; en  
 • De leden van deze gezinseenheid zijn verwant in de 1e graad (de DVZ beschouwt broers en zussen van de NBMV als verwanten in de 1e graad); en  
 • Het volwassen kind of de volwassen kinderen die nog altijd deel uitmaken van de gezinseenheid zijn ongehuwd en zijn jonger dan 25 jaar; en  
 • Alle leden van de gezinseenheid reizen samen.