Sociale en economische rechten

Sociale bijstand, dringende medische hulp, een eigen bankrekening: onder bepaalde voorwaarden kunnen vreemdelingen in België aanspraak maken op dezelfde sociale en economische rechten als gewone burgers. Toch nemen overheden of bedrijven soms maatregelen waardoor ze anders worden behandeld. Omdat zij zich vaak al in een kwetsbaardere situatie bevinden, is de impact daarvan extra groot.

Verschil in behandeling

Soms dreigen bepaalde maatregelen, die vaak zijn ingegeven door besparingen, de sociale en economische grondrechten van vreemdelingen in te perken. Dat is bijvoorbeeld zo voor de toegang tot sociale bijstand voor bepaalde EU-burgers of de toegang tot een bankrekening voor bepaalde derdelanders. Ook de zogenaamde vreemdelingenretributie voor een resem administratieve verzoeken vormt een financiële barrière voor heel wat vreemdelingen.

Achterstallige lonen van derdelanders in onwettig verblijf

In 2009 legde de Europese Unie in de zogenaamde sanctierichtlijn een aantal sancties en maatregelen vast tegen werkgevers van onwettig verblijvende onderdanen van derde landen. België zette die richtlijn om in nationaal recht met de wet 11 februari 2013. Die wet geeft een reeks organisaties de bevoegdheid om in rechte op te treden om de onbetaalde lonen te recupereren van derdelanders die hebben gewerkt zonder op dat moment over verblijfspapieren te beschikken. Naast een aantal vakbonds- en werkgeversorganisaties heeft ook Myria die bevoegdheid.

Klachtenmechanisme

De organisaties kunnen ook zónder het akkoord van de werknemer in rechte optreden. De wet bepaalt eveneens dat de overheid bij koninklijk besluit nog een aantal bijkomende organisaties moet aanduiden om in rechte op te treden in het kader van het klachtenmechanisme. Myria stelt vast dat dit tot op vandaag nog altijd niet is gebeurd.

Geen toegang tot een (basis)bankrekening 

Sommige derdelanders ondervinden problemen als ze een bankrekening willen openen. Banken weigeren hun een rekening omwille van hun verblijfsstatus of nationaliteit, soms zonder enige motivering. Ontdek hier de voorwaarden om toegang te krijgen tot een gewone bankrekening of tot een zogenaamde basisbankrekening met een beperktere dienstverlening. En leer welke stappen iemand kan ondernemen bij een weigering. 

Mensenrechten: gemengd beeld voor België (persbericht) Publicatie

Mensenrechten: gemengd beeld voor België (persbericht)

8 oktober 2020

Bij het Periodiek Universeel Onderzoek van vijf jaar geleden (*) heeft België zich er bij de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties toe verbonden om de mensenrechtensituatie in ons land te verbeteren. Er zijn inderdaad inspanningen gedaan, zoals de recente eerste stappen naar een nationaal actieplan tegen racisme of minder mensen interneren  in gevangenissen zonder dat ze de juiste psychiatrische zorg krijgen.