Recht op een gezinsleven

Familieleden van personen die wettig verblijven in België – zowel burgers van buiten de EU als Belgen en EU-burgers – kunnen een verblijfsrecht vragen op basis van gezinshereniging. Voor elk van die categorieën gelden andere voorwaarden, zijn andere documenten nodig  en komen andere familieleden in aanmerking.

Verblijft het familielid nog in het buitenland, dan moeten het daar een visumaanvraag indienen op de Belgische diplomatieke post. Is het familielid al in België? Dan kan de aanvraag op de gemeente. Een aanvraag bij de gemeente is in principe niet mogelijk voor familieleden van personen van buiten de EU.

Geen individuele begeleiding van de procedure  

Myria doet geen individuele begeleiding van de procedure gezinshereniging. Dit betekent dat Myria niet helpt met:  

  • Invullen visumaanvraagformulieren (online of op papier) 
  • Boeken afspraak bij VFS/TLS om de aanvraag in te dienen (externe dienstverleners van de diplomatieke posten) 
  • Verificatie documenten die vereist zijn voor de gezinshereniging 
  • Ondersteuning bij het bekomen van visa voor derde landen waar de diplomatieke post gevestigd is 
  • Ondersteuning bij het vinden van financiële middelen om de kosten van de procedure te dekken 
  • Contacten met de diplomatieke post om een afspraak voor de indiening te verkrijgen of om toestemming te krijgen voor een indiening op afstand (per e-mail)  
  • Contacten met DVZ in verband met het ontbreken van documenten, het motiveren van humanitaire visumaanvragen, het motiveren van omstandigheden van laattijdige indiening, verzoeken herziening, ... 

Gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming

Voor gezinshereniging met personen die erkend werden als vluchteling of een statuut van subsidiaire bescherming hebben in België, gelden specifieke voorwaarden. Rond deze materie heeft Myria een gezamenlijk project met UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.