Humanitaire en medische regularisatie

Machtigingen tot verblijf om humanitaire redenen en om medische redenen* worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn het twee heel verschillende zaken. In principe oordeelt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie op basis van een discretionaire macht over het eerste. In de praktijk doet de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat. De machtiging tot verblijf om medische redenen is dan weer een vorm van bescherming, gebaseerd op internationale verplichtingen waaraan België gebonden is.

* Ze worden aangeduid met de officieuze term ‘regularisatie’, zoals heel vaak in de praktijk gebeurt.

Artikel 9bis: humanitaire regularisatie

In principe doet iemand zijn verblijfsaanvraag in het buitenland. Verblijft de persoon al (irregulier) in België en is het onmogelijk of bijzonder moeilijk om daarvoor naar zijn land van herkomst terug te keren? Dan kan de aanvraag in uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, lopende procedures…) vanuit België gedaan worden. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet ligt dan aan de basis. De machtiging tot verblijf om humanitaire redenen valt, in beginsel, onder de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. In de praktijk beslist de DVZ of een vreemdeling al of niet in België mag verblijven.

Artikel 9ter: medische regularisatie

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet ligt aan de basis van de machtiging tot verblijf om medische redenen. De wetgever legde hiervoor verschillende criteria vast zoals de ernst van de ziekte, de mogelijkheid om een gepaste behandeling te krijgen in het land van herkomst en de toegang tot zo’n behandeling. De DVZ beslist over een aanvraag tot medische regularisatie.