Katern “Bevolking en bewegingen”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

In de katern Bevolking en bewegingen focust Myria achtereenvolgens op de bevolking in België op 1 januari 2022, op de migratiebewegingen van en naar België in 2021, op de personen die in 2021 een eerste verblijfstitel hebben gekregen (volgens hun nationaliteit en hun migratiemotief) en op de statuutswijzigingen van derdelanders.

De voorbije jaren werden gekenmerkt door de gezondheidsrestricties op het vlak van verplaatsingen. Zo namen de migratiebewegingen van vreemdelingen en Belgen in 2020 af met 19%. In 2021 deed er zich een toename voor van de immigraties (+18%), om een niveau te bereiken dat toch nipt onder dat van 2019 lag. 

Katern “Toegang tot het grondgebied”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

In de katern Toegang tot het grondgebied stelt Myria de voornaamste cijfers voor rond visa kort en lang verblijf maar ook rond de verschillende motieven en nationaliteiten die in 2022 in het oog sprongen. Na twee jaren waarin de impact van de reisbeperkingen sterk voelbaar was, levert 2022 interessante inzichten op over de toegang tot het Belgische grondgebied in een jaar post-corona. Hoewel het aantal aanvragen voor visa kort verblijf (visa C) vorig jaar sterk is toegenomen in vergelijking met 2020 en 2021, blijft het lager dan tijdens de jaren voor de pandemie. Het aantal aanvragen voor visa lang verblijf (visa D) van zijn kant neemt sinds 2020 toe, en bereikt zelfs een niveau dat hoger ligt dan voor het begin van de gezondheidscrisis.

Lees hier het persbericht over de katern Toegang tot het grondgebied.

Katern “Internationale bescherming”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

Myria heeft de zesde en voorlaatste katern van zijn jaarverslag Migratie in cijfers en in rechten 2023 gepubliceerd rond internationale bescherming. Daarin komt het terug op de opvangcrisis die maar blijft duren voor verzoekers om internationale bescherming, en die zo hun waardigheid en de rechtsstaat in het gedrang brengt.

Vervolgens gaat de aandacht uit naar Afghanistan om twee redenen: de weigeringsgraad voor Afghaanse asielzoekers in België die hoger ligt dan het Europese gemiddelde en het risico op mishandeling in geval van terugkeer naar dit land dat gebukt gaat onder een vreselijke humanitaire crisis, wat volgens Myria niet ernstig genoeg lijkt te worden onderzocht.

Lees hier het persbericht over de katern Internationale bescherming.

Katern “Recht op een gezinsleven”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

In de katern Recht op een gezinsleven buigt Myria zich over de kosten van de procedure voor gezinshereniging. Dit vormt een reëel obstakel voor gezinnen en kan zo afbreuk doen aan het recht op gezinshereniging. Voor begunstigden van internationale bescherming en hun gezinnen zijn deze kosten des te zwaarder omdat die doorgaans ontstaan wanneer zij hun land van herkomst zijn ontvlucht in moeilijke omstandigheden. Myria vraagt de Belgische autoriteiten om meer transparantie aan de dag te leggen over de manier waarop de vergoedingen worden vastgesteld in de verschillende fases van de procedure voor gezinshereniging. Ook zouden begunstigden van internationale bescherming en hun gezin moeten worden vrijgesteld van de betaling van de kosten bij de diplomatieke posten en de externe dienstverleners. In het cijferdeel geeft Myria ook de meest recente statistieken over gezinshereniging weer.

Lees hier het persbericht over de katern Recht op een gezinsleven.

Katern “Economische migratie, vrij verkeer en studenten”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

De katern Economische migratie, vrij verkeer en studenten behandelt cijfers over economische migratie, studentenmigratie en detacheringen. Daaruit blijkt dat economische migratie in de lift zit, met onder meer een forse stijging van het aantal gecombineerde vergunningen. Ook wordt er ingegaan op het aantal gedetacheerde arbeidskrachten in België. Myria stelt voorts vast dat er bijkomende garanties nodig zijn rond de gecombineerde vergunning. Het gaat in op de richtlijn over de gecombineerde vergunning, met de door de Europese Commissie voorgestelde herziening. Die zou onder meer toelaten dat werknemers gemakkelijker van werkgever kunnen veranderen. Ook komt de aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning in België aan bod, die weinig transparant is voor de arbeidsmigrant. Tot slot bespreekt Myria het ingevoerde zoekjaar voor studenten, en de problemen die zich stelden bij de statuutswijziging naar arbeidsmigrant.

Lees hier het persbericht over de katern Economische migratie, vrij verkeer en studenten

Katern “Humanitaire en medische regularisatie”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

In de katern Humanitaire en medische regularisatie stelt Myria de cijfers over humanitaire en medische regularisaties voor, met name die over de aanvragen, de beslissingen en de voornaamste nationaliteiten. Ook formuleert het een aanbeveling ter zake. In 2022 werden er 2.038 personen geregulariseerd om humanitaire redenen, 10% minder dan in 2021. Tussen 2020 en 2022 is het aantal geregulariseerde personen zo gedaald van 3.500 naar iets meer dan 2.000. In dezelfde periode is het aantal personen aan wie het verblijf werd geweigerd toegenomen van 2.500 naar 3.250 personen.

Lees hier het persbericht over de katern Humanitaire en medische regularisatie.

Katern “Nationaliteit”

Migratie in cijfers en in rechten 2023: het jaarverslag van Myria

In de katern Nationaliteit worden – na een diepgravende analyse van de cijfers – enkele markante kwesties behandeld inzake de toegang tot de Belgische nationaliteit in 2022 en 2023. De cijferanalyse werpt met name een licht op de verdeling naar geslacht bij de verschillende gevallen van nationaliteitsverklaring. Daaruit blijkt onder meer dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in situaties waarin economische participatie vereist is. Volgens Myria noopt deze vaststelling tot reflectie over de gelijkheid man-vrouw bij de toegang tot de Belgische nationaliteit. Daarnaast worden er in deze katern twee zaken geanalyseerd waarin het Grondwettelijk Hof een einde heeft gemaakt aan een discriminatie bij de toegang tot het staatsburgerschap. Dat in de eerste plaats voor sommige analfabeten en vervolgens voor ouders – vooral vrouwen – die ouderschapsverlof opnemen waar zij recht op hebben.

Lees hier het persbericht over de katern Nationaliteit.