Het aandeel geregulariseerde personen daalt in 2022

Hoewel het aantal aanvragen voor humanitaire regularisatie met 13% is gedaald tussen 2021 en 2022, blijft er algemeen wel sprake van een stijgende tendens sinds 2017. Ter herinnering, verblijfsregularisatie om humanitaire redenen valt onder de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie of van zijn gemachtigde. Zij beslissen of een vreemdeling al dan niet gemachtigd is om in België te verblijven.

In 2022 werden er 2.038 personen geregulariseerd om humanitaire redenen, 10% minder dan in 2021. Tussen 2020 en 2022 is het aantal geregulariseerde personen zo gedaald van 3.500 naar iets meer dan 2.000. In dezelfde periode is het aantal personen aan wie het verblijf werd geweigerd toegenomen van 2.500 naar 3.250 personen. Terwijl er tussen 2018 en 2020 meer geregulariseerde personen waren dan personen aan wie het verblijf werd geweigerd, is die trend in 2022 omgekeerd, wanneer het aandeel geregulariseerde personen is uitgekomen op 39% (tegenover 63% in 2019).

De voornaamste nationaliteiten van de personen die in 2022 om humanitaire redenen werden geregulariseerd zijn de Marokkaanse, de Congolese en de Albanese. Daarbij blijkt wel dat het aantal Marokkanen aan wie het verblijf werd geweigerd in 2022 bijzonder groot is.

Tot slot beveelt Myria aan om de statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken zo te veranderen dat de gegevens over de aanvragen worden gekoppeld aan die over de beslissingen en de profielen van de personen. Deze gegevens zouden toelaten om de duur van de procedure te kennen en de beslissingen te analyseren volgens het profiel van de verzoekers.

In 2022 werden 248 personen geregulariseerd om medische redenen

Het aantal aanvragen voor medische regularisatie blijft dalen, tot 1.147 in 2022. Dit is het laagste aantal dat ooit geregistreerd is. In hetzelfde jaar zijn er 1.065 beslissingen genomen, waaronder 170 positieve en 895 negatieve. Daarbij werden er 248 personen geregulariseerd om medische redenen, terwijl 1.330 personen niet tot een verblijf gemachtigd werden.