EMN op Europees niveau

Het Europees Migratienetwerk (EMN) werd opgericht door de Beschikking van de Raad van 14 mei 2008 (2008/381/EC). Die voorziet dat in elke lidstaat een Nationaal Contactpunt het netwerk ondersteunt, onder de coördinatie van de Europese Commissie.

Het hoofddoel van EMN is "betrouwbare, objectieve, vergelijkbare en actuele" informatie over asiel en migratie te leveren, zowel op Europees als nationaal niveau, en dit ter ondersteuning van het beleid voor de Europese Unie, de lidstaten en hun burgers.

Elk nationaal contactpunt bouwt daarvoor een nationaal netwerk uit van personen en organisaties die actief zijn op het terrein van asiel en migratie: universiteiten, onderzoeksinstituten, wetenschappelijke onderzoekers, overheidsorganen, ngo's, internationale organisaties en verder alle mogelijke geïnteresseerden.

EMN op Belgisch niveau

Op Belgisch niveau verzekert een gemengd contactpunt van vier instellingen de werking van EMN : de Dienst Vreemdelingenzaken binnen de FOD Binnenlandse zaken (algemene coördinatie), het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) en het Federaal Migratiecentrum (Myria).

De beslissing om een Belgisch EMN-contactpunt op te bouwen met meerdere instellingen werd genomen op 1 november 2008 door de toenmalige minister van het Asiel- en Migratiebeleid, in navolging van de Beslissing van de Europese Raad van 14 mei 2008.

Het werk van EMN

EMN maakt niet alleen jaarlijks een algemeen beleidsrapport op inzake asiel en migratie, maar ook meerdere rapporten over specifieke thematieken. Een gemeenschappelijk werkprogramma legt jaarlijks thematische studies vast. Op basis van een gemeenschappelijke vragenlijst stellen de verschillende (lid)staten daarbij eersttelkens een nationaal rapport op. Daarna stelt EMN een comparatief EU-syntheserapport op.

Daarnaast beantwoordt het EMN op initiatief van de Europese Commissie of een (lid)staat op relatief korte termijn ad hoc vragen over een specifiek aspect van asiel en migratie. Zo kan op enkele weken tijd een overzicht gemaakt worden van beleid en praktijk in de verschillende (lid)staten.

EMN publiceert ten slotte ook Informs en Bulletins.

Meer informatie op de Europese EMN website en de website van het Belgische EMN Contactpunt.