Opdrachten

  • waken over de grondrechten van vreemdelingen
  • informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen
  • de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren

Beter begrip, betere bescherming

Myria wil de overheid en de burger een beter begrip bijbrengen van die onderwerpen en een benadering op basis van respect voor de mensenrechten en feitenkennis. Het doet dat in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Middenin het speelveld

Myria staat in het midden van de institutionele, politieke en wetenschappelijke uitdagingen die migratie, de grondrechten van vreemdelingen en mensenhandel stellen. Het heeft een natuurlijke band met álle lagen van de maatschappij: overheid, onderzoekscentra, verenigingen, ngo’s, burgers.

Raad van bestuur

Myria wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit de leden die het het federaal parlement op 14 januari 2021 heeft aangewezen om te zetelen in de federale kamer van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Ze zijn bij Koninklijk Besluit aangesteld. Zowel de man-vrouwverhouding als de taalverhouding moet in evenwicht zijn. Tijdens de vergadering van 20 december 2021 keurde de raad van bestuur zijn huishoudelijk reglement goed. Bekijk de samenstelling van de raad van bestuur van Myria.

Directie

Op 16 maart 2015 trad François De Smet in dienst als eerste directeur van het Federaal Migratiecentrum. Die samenwerking werd op 19 maart 2019 stopgezet. Daarop nam Koen Dewulf de leiding over tot de raad van bestuur een nieuwe directie heeft benoemd. De aanwervingsprocedure is verlopen volgens de bepalingen van het KB van 29 juli 2014 tot vaststelling van het organiek statuut van het Federaal Migratiecentrum.

Op 1 december 2019 is Koen Dewulf dan aangesteld als directeur door de Raad van Bestuur van Myria. Koen Dewulf is jurist van opleiding en werkte in de jaren negentig op de juridische dienst van het regionaal integratie…centrum ‘Foyer’, dat vormde zijn leerschool op het terrein. Toen al werkte hij ook deeltijds voor het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, waar hij vertrouwd werd met rapportage en beleidswerk. Vanaf midden 2003, toen bij het Centrum een observatorium voor Migraties, werd opgericht, ging hij voltijds werken op de migratie-opdrachten en gaandeweg ook de mensenhandel- en mensensmokkelbevoegdheden. De raad van bestuur wenst hem alle succes toe.

Historiek

Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een van de twee instellingen die in maart 2014 de bevoegdheden erfden van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, samen met het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Over de interfederalisering van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding kwamen de federale regering, gewesten en gemeenschappen tot een samenwerkingsakkoord in juli 2012. Het akkoord voorzag ook dat de opdrachten inzake migratie in een deels aparte en federale structuur terechtkwamen: het Federaal Migratiecentrum, dat op 3 september 2015 een nieuwe naam kreeg: Myria.

Myria is het Griekse voorvoegsel van tienduizend. De naam verwijst naar veelheid, naar stromen, naar bevolkingen, naar de mens en hoe hij omgaat met zijn omgeving. Met die nieuwe naam wil het zich profileren als een onafhankelijke openbare instelling, makkelijk herkenbaar en vlot toegankelijk voor de overheden, organisaties, onderzoekscentra én burgers.