Met deze privacyverklaring willen we u zo volledig mogelijk informeren hoe wij via onze website www.myria.be uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. We gebruiken vier online formulieren: een contactformulier, een klachtenformulier, een bestelformulier voor onze papieren publicaties en een inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrieven.

Bij de verwerking van uw gegevens houden we rekening met uw privacy in het kader van de verordening van 25 mei 2016 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Belangrijke begrippen

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, namen, telefoonnummers, enz.

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

Myria is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Als enig contactpunt binnen onze instelling hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld met de volgende contactgegevens:

Lode Nolf

Koningsstraat 138
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 212 30 25
E-mail: dpo@unia.be

Welke persoonsgegevens verzamelt Myria?

Myria verwerkt via zijn website www.myria.be volgende persoonsgegevens:

Bij het bestellen van publicaties: identificatiegegevens betreffende uw persoon (naam, voornaam, organisatie, e-mailadres en postadres). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken uw bestelling. U kunt bij het bestellen van een publicatie ook aanvinken dat u via de elektronische nieuwsbrief van Myria op de hoogte wenst gehouden te worden van toekomstige publicaties. U kunt uiteraard ten allen tijde vragen om uw gegevens te schrappen en om u uit te schrijven voor die nieuwsbrief.

Bij het inschrijven op nieuwsbrieven: Myria vraagt uw naam/ voornaam en een geldig e-mailadres. Deze gegevens worden louter gebruikt om u de gevraagde nieuwsbrief toe te sturen. U kunt bij het ontvangen van de nieuwsbrief ten allen tijde aangeven niet langer de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Bij het invullen van het contactformulier of het indienen van een klacht: Myria vraagt essentiële contactinformatie van u om gevolg te geven aan uw contactname of klacht (naam, voornaam, e-mailadres). We gebruiken deze gegevens enkel en net zolang om passend gevolg te geven aan uw vraag of klacht.

Voor de gegevensverzameling via www.myria.be baseren wij ons louter en alleen op uw toestemming, die u actief en geïnformeerd hebt verleend.

Alleen personen die gegevens nodig hebben voor het vervullen van hun taken hebben hier toegang toe. Zij zijn tot strikte geheimhouding ervan verplicht.

We hebben technische en organisatorische maatregelen voorzien teneinde te vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt ten allen tijde en binnen de grenzen die de grenzen die het AVG u toekent het recht om op eenvoudig verzoek de door ons over u verzamelde gegevens in te zien en waar nodig te laten verbeteren of aan te vullen. U kunt ons vragen om uw gegevens geheel te schrappen of om verdere verwerking ervan stop te zetten.

Tot wie kunt u zich richten bij klachten?

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van een identificatiebewijs via de post of e-mail verstuurt naar de functionaris voor gegevensbescherming, die de volgende contactgegevens heeft:

Lode Nolf

Koningsstraat 138
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 212 30 25
E-mail: dpo@unia.be  

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze privacyverklaring?

De technologie staat niet stil. Mochten er wijzigen komen aan de privacyverklaring zullen we u hier via deze website over informeren.