Op het terrein heeft Myria echter geconstateerd dat menselijke en materiële middelen ontbreken om deze strijd tegen mensenhandel tot een echte prioriteit te maken, onder meer om het gebruik van nieuwe technologieën die door mensensmokkelaars worden gebruikt, aan te pakken. Daarnaast zijn er lacunes op het terrein inzake slachtofferdetectie, met name minderjarigen.

Een andere bezorgdheid is de hervorming van de sociale inspectie. Sinds 1 juli 2017 zijn de inspectiedienst van de RSZ en de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid gehergroepeerd tot één inspectiedienst binnen de RSZ, met als doel de werking ervan te rationaliseren. De afgelopen tien jaar heeft de sociale inspectie echter het belang aangetoond van het detecteren van economische uitbuiting. GRETA (de deskundigengroep van de Raad van Europa voor de follow-up van het Verdrag van de Raad van Europa inzake mensenhandel) heeft ook herhaaldelijk de vooruitstrevende aanpak van België geprezen, meer in het bijzonder de rol en specialisatie van de diensten van de voormalige sociale inspectie.

Ten slotte moet de strijd tegen mensenhandel ook op politiek niveau een prioriteit blijven. In dit verband bestaat er een actieplan voor 2015-2019. Maar dit verschijnsel zou ook het onderwerp moeten zijn van voortdurende parlementaire aandacht. In vorige legislaturen was een specifieke werkgroep gewijd aan dit thema.

Myria beveelt aan:

- de politie en magistraten te voorzien van de nodige menselijke en technische middelen om een effectieve bestrijding van mensenhandel te verzekeren (met name om internet en sociale netwerken als onderzoeksmethode te kunnen gebruiken);

- versterking van de opleiding van eerstelijnsdiensten voor een betere opsporing en opvang van slachtoffers van mensenhandel, met name met betrekking tot minderjarige (vermeende) slachtoffers;

- ervoor te zorgen dat de bestrijding van mensenhandel een van de prioriteiten van de nieuwe RSZinspectiedienst blijft, voorzien van de nodige middelen;

- een parlementaire commissie of werkgroep in het leven roepen om specifiek toezicht te houden op dit thema;

- de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel te voorzien van voldoende en duurzame middelen.