Zoek Aanbeveling

7 Aanbevelingenen Gevonden

Stabiliseer en bestendig Myria - 2019/12

1 januari 2019
Myria pleit voor een einde aan de lineaire besparingen tegen 2020, en dat het koninklijk besluit van 29 juli 2013 volledig gerespecteerd wordt. Unia en Myria vragen de Belgische overheden om de richtlijn 2014/54 nauwgezet om te zetten en om de beide aangeduide raadgevende instanties op een voldoende en duurzame manier te financieren zodat ze hun nieuwe taken kunnen vervullen. Myria schat dat deze missie een aanvullende financiering van € 200.000 / jaar vereist.

Creëer een Nationaal mensenrechteninstituut op volgens de Principes van Parijs - 2019/11

1 januari 2019
Unia werd onlangs door de Internationale alliantie van mensenrechteninstituten (GANHRI) als nationale mensenrechteninstelling met status B erkend. Ter herinnering: tot 2014 - het jaar van de opsplitsing in Unia en Myria - was het voormalige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding erkend als mensenrechteninstelling met status B. Als voor het einde van de legislatuur geen nationaal mensenrechteninstituut wordt opgericht, moeten de volgende regeringen en parlementen deze oude belofte waarmaken. Voor Unia en Myria moet een nationaal mensenrechteninstituut de volgende kenmerken hebben: • rechtspersoonlijkheid; • eigen middelen en personeel; • interfederaal statuut door een samenwerkingsakkoord tussen alle entiteiten; • voldoen aan de Principes van Parijs (mandaat, structuur enz.) zodat het met een status A kan worden erkend; • rekening houden met de bestaande instellingen die qua statuut en mandaat deels voor mensenrechten verantwoordelijk zijn en hen bij dit instituut betrekken; • oprichting van het instituut gebeurt in overleg met het maatschappelijk middenveld.

Maak van mensenhandel een prioriteit op het terrein - 2019/3

1 januari 2019
Myria beveelt aan: - de politie en magistraten te voorzien van de nodige menselijke en technische middelen om een effectieve bestrijding van mensenhandel te verzekeren (met name om internet en sociale netwerken als onderzoeksmethode te kunnen gebruiken); - versterking van de opleiding van eerstelijnsdiensten voor een betere opsporing en opvang van slachtoffers van mensenhandel, met name met betrekking tot minderjarige (vermeende) slachtoffers; - ervoor te zorgen dat de bestrijding van mensenhandel een van de prioriteiten van de nieuwe RSZinspectiedienst blijft, voorzien van de nodige middelen; - een parlementaire commissie of werkgroep in het leven roepen om specifiek toezicht te houden op dit thema; - de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel te voorzien van voldoende en duurzame middelen.

Betere handhaving van de slachtofferstatus van mensenhandel door lokale diensten - 2018/38

1 oktober 2018
Het slachtofferstatuut mensenhandel beter laten toepassen door de lokale politie en bij de interceptie van een mogelijk slachtoffer van mensenhandel de gespecialiseerde mensenhandelcel contacteren voor verdere afhandeling. Daarvoor hebben de gespecialiseerde mensenhandelcellen extra recherchecapaciteit nodig en moeten de lokale overheden gesensibiliseerd worden over het slachtofferstatuut mensenhandel.