Katern “Nationaliteit”

Migratie in cijfers en in rechten: Jaarverslag Migratie 2022 in katernen

In deze katern brengt Myria een analyse van de cijfers: 39.448 personen hebben in 2021 de Belgische nationaliteit verworven, een vergelijkbaar aantal als vóór het coronajaar 2020. Ook volgt er een toelichting bij de aantallen Belgen van Syrische en Iraakse afkomst. Voorts wordt er ingegaan op een aantal problematieken die met grondrechten te maken hebben: toegang tot het staatsburgerschap voor analfabeten, vervallenverklaring van de nationaliteit en de – volgens Myria te herziene – vereiste van een specifieke verblijfstitel als bewijs van wettelijk verblijf.

Katern “Humanitaire en medische regularisatie”

Migratie in cijfers en in rechten: Jaarverslag Migratie 2022 in katernen

In deze katern bundelt Myria de cijfers over de humanitaire en medische regularisaties in 2021 en belicht het de nationaliteiten van de tot verblijf gemachtigde of geweigerde personen. Vervolgens focust Myria zich eerst op de humanitaire regularisaties en stelt het vast dat het wettelijke kader niet is aangepast en er een gebrek aan vertrouwenwekkende communicatie is vanuit de overheid. Myria pleit ervoor om te voorzien in een aparte verblijfsregeling voor bepaalde situaties of categorieën van vreemdelingen én de discretionaire bevoegdheid te behouden voor uitzonderlijke situaties met vertrouwenwekkende communicatie over het gehanteerde toetsingskader. Tot slot focust Myria zich op de medische regularisaties waar zieke vreemdelingen geen recht hebben op een schorsend beroep in volle rechtsmacht tegen een weigering ten gronde en pleit het onder meer om zo’n beroep wél in te voeren bij de RvV.

Katern “Bevolking en migratiebewegingen”

Migratie in cijfers en in rechten: Jaarverslag Migratie 2022 in katernen

In deze katern focust Myria op drie thema’s. Eerst staat het stil bij de bevolking op 1 januari 2021, door de personen die in België verblijven voor te stellen volgens hun nationaliteit (Belg of niet), hun herkomst (nationaliteit bij de geboorte of nationaliteit van de ouders) en volgens hun geboorteland (België of het buitenland). In deel twee staan de migratiebewegingen van 2020 centraal, meer bepaald de kenmerken van de immigraties en emigraties van Belgen en vreemdelingen naar en vanuit België. Tot slot volgt een analyse van de eerste verblijfstitels die in 2020 werden afgeleverd, waarbij er wordt stilgestaan bij de voornaamste nationaliteiten en de migratiemotieven.