Economische migratie

Door de zesde Belgische staatshervorming werd economische migratie een bevoegdheid van Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap. De verblijfsreglementering en de regels inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden zijn daarentegen federale bevoegdheid gebleven.

De Europese Unie vaardige de afgelopen jaren verschillende richtlijnen uit rond economische migratie: de singlepermitrichtlijn, de seizoenarbeidersrichtlijn, de studenten- en onderzoekersrichtlijn, de Intra-corporate Transfers (ICT)-richtlijn. De zesde staatshervorming maakt de omzetting van die Europese richtlijnen complex. In 2018 zijn de verschillende bestuursniveaus tot een samenwerkingsakkoord en een uitvoerend samenwerkingsakkoord gekomen.

Nieuw: single permit of gecombineerde vergunning

De nieuwe procedure voor de gecombineerde vergunning (single permit) trad in de drie gewesten en de Duitstalige gemeenschap in werking op 1 januari 2019. Economische migratie en dus de toelatingen tot werk worden nu deels op federaal en deels op gewestelijk niveau georganiseerd. De regio’s hebben van het momentum gebruik gemaakt om ook hun economische migratiebeleid te wijzigen. Daardoor zullen de voorwaarden voor de toelating tot arbeid nu per gewest verschillen. De procedure voor een gecombineerde vergunning bij de gewestelijke overheid en DVZ loopt echter gelijk in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap. 

Overgangsfase

Voor intra-corporate transferees (ICT), seizoenarbeiders, vrijwilligers, onderzoekers, stagiairs en bluecardhouders geldt de nieuwe procedure nog niet. Zij vallen in afwachting van een volledige omzetting van de richtlijnen nog onder de oude regeling.

Beroepskaarten voor zelfstandigen

Vreemdelingen die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen moeten een beroepskaart aanvragen. Die is maximaal 5 jaar geldig. Ze moeten daarbij aantonen dat hun activiteit een economisch, sociaal, cultureel, artistiek of sportief belang heeft. Heel wat mensen zijn vrijgesteld van een beroepskaart: burgers van de Europese Economische Ruimte, vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht, erkende vluchtelingen, partners die hun echtgenoot helpen bij zijn of haar zelfstandige activiteit…

Internationale detachering

Als een werkgever die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland is gevestigd, een van zijn werknemers naar België stuurt om bepaalde diensten uit te voeren, spreken we van internationale detachering. België heeft in dat geval bilaterale of multilaterale verdragen met die landen gesloten waarin regels rond socialezekerheid zijn vastgelegd. De werknemer zal via de gewone kanalen van economische migratie een verblijfstitel/arbeidsvergunning bekomen.

Migratiecrisis of identiteitscrisis? Europa op een kruispunt Artikel

Migratiecrisis of identiteitscrisis? Europa op een kruispunt

9 januari 2019

Op 18 januari 2019 organiseerde Myria, samen met de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en Le Soir, een grote conferentie over migratie. Die vond plaats in het Paleis der Academiën in Brussel. Een dag lang werden thema’s als internationale bescherming en economische migratie aangesneden aan de hand van academische uiteenzettingen.

Myriatics 10: 1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België (persbericht) Publicatie

Myriatics 10: 1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België (persbericht)

9 oktober 2018

In deze twee decennia van migratie in België hebben er zich talrijke veranderingen voorgedaan. Het einde van de jaren 1990 wordt gekenmerkt door een toenemende immigratie van vreemdelingen in België. Het aantal immigraties van vreemdelingen heeft immers een historisch hoog peil bereikt, met in sommige jaren bijna 140.000 jaarlijkse binnenkomsten. Achter die versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België zijn diverse migratiedynamieken aan het werk.