Economische migratie

Door de zesde staatshervorming werd economische migratie een gewestelijke bevoegdheid.

Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap zijn tegenwoordig bevoegd om hun eigen beleid inzake economische migratie uit te stippelen, volgens de noden van hun arbeidsmarkt. Daardoor kunnen de voorwaarden voor vreemdelingen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt nu verschillen naar gelang de deelstaat. De procedure daarvoor, de gecombineerde vergunning, is gelijklopend in de verschillende deelstaten (zie hieronder).

De federale overheid blijft wel nog bevoegd voor de verblijfsregels en de regels rond tewerkstelling voor vreemdelingen die in België om andere redenen wonen dan werk. 

Single permit of gecombineerde vergunning

De gecombineerde vergunning is een unieke vergunning die toelating geeft om te verblijven en te werken in België voor meer dan 90 dagen.

De procedure voor de gecombineerde vergunning (single permit) trad in werking op 1 januari 2019. Hoewel het economische migratiebeleid en de voorwaarden voor de toelating tot arbeid nu verschillen per deelstaat, is de procedure voor een gecombineerde vergunning bij de gewestelijke overheid en DVZ gelijklopend in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap. 

Beroepskaarten voor zelfstandigen

Vreemdelingen die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen moeten een beroepskaart aanvragen. De geldigheidsduur van dergelijke beroepskaarten verschilt van gewest tot gewest net als de voorwaarden die van toepassing zijn. Ze moeten daarbij aantonen dat hun activiteit een economisch, sociaal, cultureel, artistiek of sportief belang heeft. Heel wat mensen zijn vrijgesteld van een beroepskaart: burgers van de Europese Economische Ruimte, vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht, erkende vluchtelingen, partners die hun echtgeno(o)t(e) helpen bij zijn of haar zelfstandige activiteit, …

Internationale detachering

Als een werkgever die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland gevestigd is een van zijn werknemers naar België stuurt om bepaalde diensten uit te voeren, spreken we van internationale detachering. België heeft in dat geval bilaterale of multilaterale verdragen met die landen gesloten waarin regels rond sociale zekerheid zijn vastgelegd. De werknemer zal via de gewone kanalen van economische migratie een verblijfstitel/arbeidsvergunning bekomen.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u door naar de bevoegde gewestelijke diensten.

Meer info over de thematiek vindt u hier: