Myria beveelt aan om, op basis van een voorstel van een comité van deskundigen en na uitvoerig overleg met alle relevante stakeholders – institutionele en ngo’s – een Migratiewetboek aan te nemen dat de rechten van vreemdelingen moet verduidelijken, met name:

- een transversale bepaling die zowel de administratie als het juridische domein verplicht de belangen van het kind in aanmerking te nemen in alle zaken die het aangaan en om de mening te horen van de kinderen op de leeftijd des onderscheids vóór elke beslissing die hen aangaat;

- de toepassing van het recht op een effectief beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met name door te voorzien in een automatisch schorsende werking bij beroepen tegen verwijderingsbesluiten, wanneer er een risico op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling bestaat;

- de toepassing van het recht gehoord te worden dat elke vreemdeling de mogelijkheid garandeert de autoriteiten de relevante informatie over hun persoonlijke situatie (familie, gezondheid, enz.) te verstrekken voordat een beslissing tot verwijdering of inreisverbod wordt genomen ;

- een verblijfsstatus voor erkende staatlozen.