De staatssecretaris voor Asiel en Migratie bereidt een wetsontwerp voor rond een statuut gezinshereniging voor ouders die hun minderjarige kind met internationale bescherming begeleiden in België. In het verleden kregen de begeleidende ouders vaak zelf een status internationale bescherming, maar na een beleidswijziging van het CGVS in 2019 is dat niet langer het geval. Sindsdien was de ouder aangewezen op de weinig omkaderde humanitaire regularisatieprocedure, wat volgens Myria niet het geschikte kanaal is. Myria verwelkomt dan ook het initiatief om een wettelijke regeling te treffen voor deze doelgroep, maar wijst erop dat een dergelijke regeling ook rekening moet houden met de eventuele andere ouder die nog in het buitenland is. Terwijl zij vóór 2019 de waarborgen genoten van een recht op gezinshereniging met een echtgeno(o)t(e) met internationale bescherming, is dat op dit ogenblik niet langer het geval.