Zoek Aanbeveling

50 Aanbevelingenen Gevonden

Gebruik maken van lagere bewijsstandaard in gezinshereniging - 2018/8

22 februari 2019
Naar het voorbeeld van de asielprocedure, het voordeel van de twijfel en een lagere bewijsstandaard toe te passen op procedures gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming. Een lagere bewijsstandaard, met name het voldoende achten dat deze aspecten “geloofwaardig” en “waarschijnlijk” werden gemaakt, eerder dan een absoluut bewijs te vereisen en dit zowel bij de beoordeling van de onmogelijkheid om documenten te verkrijgen (die in bepaalde gevallen ‘vermoed’ moet worden), als bij de beoordeling van de familiebanden zelf.

Criteria voor buitengewone omstandigheden in regelgeving verankeren

26 juni 2018
Myria beveelt aan criteria voor “buitengewone omstandigheden” die toelaten een aanvraag gezinshereniging bij de gemeente in België in te dienen, in de regelgeving te verankeren. Naast deze criteria beveelt Myria ook aan de mogelijkheid open te houden voor een discretionaire beoordeling van “buitengewone omstandigheden”, wat inhoudt dat ook een concreet en verregaand onderzoek kan plaatsvinden (met overeenkomstige motivering), in het kader van artikel 8 EVRM, de doeltreffendheidsvereiste van de gezinsherenigingsrichtlijn, het belang van het kind en alle andere relevante belangen en omstandigheden (overeenkomstig de individuele beoordelingsplicht zoals vervat in artikel 17 gezinsherenigingsrichtlijn). In de regelgeving een bindende termijn verankeren van 3 maanden om te oordelen over de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden (en dus over de ontvankelijkheid van de aanvraag gezinshereniging).