Zoek Aanbeveling

76 Aanbevelingenen Gevonden

Stabiliseer en bestendig Myria - 2019/12

1 januari 2019
Myria pleit voor een einde aan de lineaire besparingen tegen 2020, en dat het koninklijk besluit van 29 juli 2013 volledig gerespecteerd wordt. Unia en Myria vragen de Belgische overheden om de richtlijn 2014/54 nauwgezet om te zetten en om de beide aangeduide raadgevende instanties op een voldoende en duurzame manier te financieren zodat ze hun nieuwe taken kunnen vervullen. Myria schat dat deze missie een aanvullende financiering van € 200.000 / jaar vereist.

Creëer een Nationaal mensenrechteninstituut op volgens de Principes van Parijs - 2019/11

1 januari 2019
Unia werd onlangs door de Internationale alliantie van mensenrechteninstituten (GANHRI) als nationale mensenrechteninstelling met status B erkend. Ter herinnering: tot 2014 - het jaar van de opsplitsing in Unia en Myria - was het voormalige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding erkend als mensenrechteninstelling met status B. Als voor het einde van de legislatuur geen nationaal mensenrechteninstituut wordt opgericht, moeten de volgende regeringen en parlementen deze oude belofte waarmaken. Voor Unia en Myria moet een nationaal mensenrechteninstituut de volgende kenmerken hebben: • rechtspersoonlijkheid; • eigen middelen en personeel; • interfederaal statuut door een samenwerkingsakkoord tussen alle entiteiten; • voldoen aan de Principes van Parijs (mandaat, structuur enz.) zodat het met een status A kan worden erkend; • rekening houden met de bestaande instellingen die qua statuut en mandaat deels voor mensenrechten verantwoordelijk zijn en hen bij dit instituut betrekken; • oprichting van het instituut gebeurt in overleg met het maatschappelijk middenveld.

Initiëren en financieren van een groot nationaal onderzoek om de kennis van migratiestromen en de aanwezigheid van vreemdelingen in België te verbeteren - 2019/10

1 januari 2019
Myria beveelt aan dat: de publieke instanties een groot landelijk onderzoek naar de geïmmigreerde bevolking, vreemdelingen en personen van vreemde afkomst opzet en financiert. Dit onderzoek moet gebaseerd zijn op een grote steekproef, die representatief is voor de bestudeerde subpopulaties en dit onderzoeksproject wordt uitgedacht en uitgevoerd in samenwerking tussen universitaire actoren, overheidsinstanties en actoren in het veld.

Onderzoek stimuleren door de kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens uit het Rijksregister te verbeteren - 2019/9

1 januari 2019
Om het onderzoek te stimuleren en kennis over RR-gegevens te ontwikkelen, stelt Myria voor een project op te zetten om: de kwaliteit van de gegevens in het RR verbeteren, het opzetten van contactpersonen tussen de onderzoekers en de technische specialisten van het RR die de doelstellingen van de onderzoekers kunnen verbinden met de technische competenties van het RR, verlaging van de kostprijs van de gegevens voor de openbare onderzoeksorganisaties en de universiteiten en gratis toegang bieden tot deze gegevens voor openbare instellingen die ze gebruiken in het kader van hun wettelijke missies, zoals Myria.

Een nationaal en onafhankelijk mechanisme op poten zetten voor de controle van de detentie in België zoals voorzien door het facultatieve Anti-Folterverdrag van de Verenigde Naties - 2019/8

1 januari 2019
Myria beveelt aan het facultatieve protocol bij het Verdrag tegen foltering (OPCAT) te ratificeren en een nationaal preventiemechanisme in te voeren dat voldoet aan het vereiste onafhankelijkheidscriterium en professionalisme. Dit mechanisme moet alle detentieplaatsen kunnen controleren, inclusief de administratieve detentie van vreemdelingen.

Alternatieven voor detentie ontwikkelen - 2019/7

1 januari 2019
Myria wenst zijn principiële bezwaren tegen de detentie van gezinnen met kinderen te herhalen. Myria beveelt aan: de middelen te versterken voor de alternatieven voor detentie - het opzetten van een regelmatige en transparante evaluatie van bestaande alternatieven om een verbetering mogelijk te maken ; de ontwikkeling van andere alternatieven, zoals regelmatig rapporteren bij de autoriteiten, de afgifte van een identiteitsbewijs, of de storting van een financiële garantie, de keuze van een garant, een aangewezen verblijfplaats, gemeenschappelijk wonen, etc.; dat de alternatieven niet uitsluitend voorbehouden worden voor gezinnen met kinderen, maar ook voor volwassenen zonder kinderen (personen in irregulier verblijf en aanvragers van internationale bescherming op het grondgebied of aan de grens).

Het recht op privé-, familie- en gezinsleven van begunstigden van internationale bescherming faciliteren - 2019/5

1 januari 2019
Myria vraagt België om de gezinshereniging voor begunstigden van internationale bescherming te faciliteren en formuleerde in die zin tal van aanbevelingen, waaronder: de gezinshereniging uit te breiden naar bepaalde familieleden die behoren tot de gezinseenheid- en ten laste zijn- van de begunstigde van internationale bescherming, en; de mogelijkheid te bieden aan begunstigden van internationale bescherming om zelf de aanvraag gezinshereniging voor de familieleden in België in te dienen.

Maak van mensenhandel een prioriteit op het terrein - 2019/3

1 januari 2019
Myria beveelt aan: - de politie en magistraten te voorzien van de nodige menselijke en technische middelen om een effectieve bestrijding van mensenhandel te verzekeren (met name om internet en sociale netwerken als onderzoeksmethode te kunnen gebruiken); - versterking van de opleiding van eerstelijnsdiensten voor een betere opsporing en opvang van slachtoffers van mensenhandel, met name met betrekking tot minderjarige (vermeende) slachtoffers; - ervoor te zorgen dat de bestrijding van mensenhandel een van de prioriteiten van de nieuwe RSZinspectiedienst blijft, voorzien van de nodige middelen; - een parlementaire commissie of werkgroep in het leven roepen om specifiek toezicht te houden op dit thema; - de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel te voorzien van voldoende en duurzame middelen.