European Migration Network (EMN)

EMN, het Europees Migratienetwerk, ondersteunt de beleidsvorming in België en in de Europese Unie door actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over migratie en asiel te leveren. Myria is lid van het bestuurscomité van het Belgische Nationale Contactpunt van EMN en neemt actief deel aan de dagelijkse werking. Dat doet het samen met het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die ook belast is met de coördinatie.

Meer over het werk van EMN op Europees en Belgisch niveau.

European Network of National Human Rights Institutions (ENNRHI)

ENNHRI verenigt nationale mensenrechteninstellingen (NHRI) uit heel Europa. De leden zijn allemaal instellingen die door de overheid worden gefinancierd, onafhankelijk zijn van hun regering en een breed (grond)wettelijk mandaat hebben voor de bevordering en de bescherming van de grondrechten.

In juni 2007 startte ENNHRI met een werkgroep Asiel en Migratie. Myria zat de werkgroep meerdere jaren voor en is er een actief lid van. Het stelt ook zijn expertise rond strategic litigation ter beschikking van de juridische werkgroep.

Fundamental Rights Agency (FRA)

FRA, het Agentschap voor Grondrechten, is een van de gedecentraliseerde agentschappen van de Europese Unie. Het verzamelt en analyseert gegevens in de EU en helpt de instellingen en lidstaten zo om de grondrechten van iedereen in de EU beter te begrijpen en te garanderen. FRA werkt samen met instellingen, lidstaten en andere organisaties op internationaal, Europees en nationaal vlak. Ook Myria neemt actief deel aan meerdere projecten en onderzoeken.

National Rapporteurs and/or Equivalent Mechanisms

Op 4 juni 2009 richtte de Europese Raad dit informele netwerk van Nationale Rapporteurs mensenhandel en/of gelijkwaardige mechanismen op. Die rapporteurs monitoren de implementatie van het mensenhandelbeleid op het nationaal niveau en spelen een sleutelrol bij de gegevensinzameling. De Europese Commissie organiseert twee keer per jaar een meeting van dit netwerk. Voor België is Myria lid van het netwerk als onafhankelijk rapporteur en de vertegenwoordiger van de minister van Justitie als beleidscoördinator.

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Myria werkt ook samen met de speciale vertegenwoordiger en coördinator van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings). Het levert regelmatig bijdragen aan conferenties en workshops.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Myria draagt, samen met de FOD Werk, ook bij aan de Migration Outlook van de OESO. Die publicatie analyseert niet alleen de recente migratiebewegingen en het migratiebeleid, maar ook de evolutie van de impact van migratie op de arbeidsmarkt in de OESO-landen. Het rapport omvat ook landenfiches en statistieken.