Nota over het eindverslag van de Commissie-Bossuyt

Myria analyseert het eindverslag dat de Commissie-Bossuyt op 15 september 2020 heeft voorgelegd aan de minister die destijds bevoegd was voor Asiel en Migratie, Maggie De Block. Op 21 oktober 2020 is Myria gehoord door de Commissie Binnenlandse Zaken om zijn opmerkingen rond dat verslag te delen. In deze analyse worden de elementen hernomen die tijdens die hoorzitting zijn voorgesteld.  

Het eindverslag vormt een aanvulling op het interim-verslag dat de Commissie op 22 februari 2019 aan de minister had bezorgd en waarover Myria eveneens een nota heeft gepubliceerd, waarin twaalf aanbevelingen zijn geformuleerd.  

Myria juicht het streven naar transparantie toe waarvan de Commissie in haar verslagen getuigt maar heeft vanaf haar oprichting gewezen op enkele zwakke punten. Die houden verband met haar tijdelijke karakter, het gebrek aan onafhankelijkheid en de beperkte reikwijdte van haar mandaat. 

In deze nota beperkt Myria zich tot:  

  1. algemene opmerkingen over het eindverslag;  
  2. cijfers over terugkeer, detentie en verwijdering;  
  3. drie aandachtspunten inzake de waarborgen die nodig zijn voor een betere eerbiediging van de grondrechten van vreemdelingen (rond artikel 3 van het EVRM, alternatieven voor detentie en detentie); 
  4. een analyse van het voorstel dat gericht is op een sterkere criminalisering van vreemdelingen;  
  5. een analyse van de eventuele hervorming van de beroepsprocedure tegen detentie; 
  6. enkele waakzaamheidspunten. 

De Commissie-Bossuyt is zoals bekend in maart 2018 opgericht, na de zaak met de Soedanezen. Zij had een tweejarig mandaat en bestond vooral uit instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het asiel- en terugkeerbeleid en moest de praktische uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen van het terugkeerbeleid in beeld brengen en de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren evalueren. 

Conclusie: Myria herhaalt zijn verzoek om een vaste en onafhankelijke commissie op te richten om het terugkeerbeleid in zijn geheel te evalueren. Myria heeft een advies uitgebracht over een wetsvoorstel in die zin.