Katern “Migratie in België”: burgers van de EU koplopers inzake de migratiestromen in België

Jaarverslag Migratie 2020 in katernen

De omvang, de samenstelling en de verdeling van de bevolking met een vreemde nationaliteit die momenteel in België aanwezig is, weerspiegelen zowel de gewestelijke culturele bijzonderheden binnen dit land als de Belgische immigratiegeschiedenis. Wat de migratiebewegingen van vreemdelingen naar en vanuit België betreft, zorgen burgers van de Europese Unie (EU) onverminderd voor de omvangrijkste stromen. Uit de structuur per leeftijd van die migraties komen de jongvolwassenen als grootste groep naar voren. Als Myria de wettelijke verblijfsredenen van de immigranten analyseert, stelt het dan weer aanzienlijke verschillen vast in de migratieprofielen bij EU-burgers en onderdanen van derde landen. In tegenstelling tot de migraties van vreemdelingen blijft het migratiesaldo van de Belgen negatief, met hogere aantallen emigraties dan immigraties.

Raadpleeg hier de katern.

Katern “Toegang tot het grondgebied”: stand van zaken visa kort en lang verblijf en rechtspraak ter zake

Jaarverslag Migratie 2020 in katernen

Onderdanen van de landen van de Schengenzone of van de Europese Economische Ruimte hebben geen visum nodig om toegang te krijgen tot het Belgische grondgebied, in tegenstelling tot de burgers van de meeste andere landen. De EU-lidstaten beslissen wie wordt onderworpen aan de visumplicht kort verblijf, in het kader van een gemeenschappelijk Europees visumbeleid. De visa lang verblijf daarentegen behoren tot de nationale bevoegdheden. Myria stelt in deze katern de kerncijfers voor inzake de visa kort en lang verblijf die België in 2019 heeft afgegeven. Ook is hier een update opgenomen omtrent humanitaire visa op basis van de jongste cijfers.
Wat het Europese niveau betreft, behandelt Myria de herziening van de Europese Visumcode en de wetgeving rond de Schengengrenscode. Specifiek voor het Belgische niveau toont Myria de impact van het nieuwe Scheepvaartwetboek op de situatie van verstekelingen, om daarna kort het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) voor te stellen.
Een afsluitende externe bijdrage gaat in op de Schengenzone, die onder druk staat sinds de Europese migratiecrisis van 2015 en de COVID-19-pandemie.

Raadpleeg hier de katern.

Katern “Verblijfsregularisaties”: tegengestelde trends

Jaarverslag Migratie 2020 in katernen

De machtigingen tot verblijf om humanitaire en medische redenen* worden voorgesteld, zowel op basis van de kerncijfers van 2019 als in het licht van de jongste evoluties binnen het recht op dit gebied. In beginsel heeft het lid van de regering dat bevoegd is voor Asiel en Migratie een discretionaire bevoegdheid inzake de humanitaire procedure. In de praktijk beslist de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De jongste jaren is het aantal personen dat geregulariseerd is om humanitaire redenen licht gestegen, al blijven deze cijfers beperkt. De machtiging tot verblijf om medische redenen van haar kant is dan weer een vorm van internationale bescherming. Het aantal personen dat in die omstandigheden is geregulariseerd is in 2019 verder gedaald ten opzichte van de voorbije jaren.

*Ze worden aangeduid met de officieuze term ‘regularisatie’, zoals heel vaak in de praktijk gebeurt.

Raadpleeg hier de katern.