Het verslag meldt vooruitgang in de verdere ontwikkeling van het wettelijke en institutionele kader voor de bestrijding van mensenhandel, het aannemen van een nieuw nationaal actieplan tegen mensenhandel en de opleiding van professionals. GRETA looft ook de strafrechtelijke reactie op mensenhandel in België. Deze heeft geleid tot een aanzienlijk aantal veroordelingen en confiscaties van vermogens van daders. In het rapport wordt echter opgemerkt dat er op sommige gebieden nog steeds ruimte voor betering is. Het aantal kinderen dat als slachtoffer van mensenhandel werd geïdentificeerd, lag laag (13 tijdens de periode 2013-2015). GRETA roept de Belgische autoriteiten op om hun inspanningen om proactief kindslachtoffers te identificeren, te intensiveren, met name door het versterken van de opleiding van eerstelijnswerkers. Volgens het rapport moet ook het probleem van het verdwijnen van niet-begeleide kinderen worden aangepakt door te zorgen voor afdoende veilige accommodatie. GRETA dringt er ook bij de Belgische autoriteiten op aan om de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel adequaat te financieren, zodat ze onbelemmerd kunnen functioneren. In dit verband reageert Myria verheugd op het feit dat er tot 2019 een oplossing werd gevonden op de ministerraad van 23 november. Hierdoor kunnen de centra de permanentie hervatten die ze moesten onderbreken vanwege een gebrek aan middelen.