Myria heeft een advies overgemaakt aan de Kamer over een wetsvoorstel waarin een eerder wetsontwerp hernomen wordt. Het zou de politie toelaten een woonst te betreden zonder toestemming van de bewoners, zo nodig met geweld, als er “redelijke gronden bestaan om aan te nemen” dat op die plaats een vreemdeling verblijft die het voorwerp uitmaakt van een uitvoerbare verwijderingsmaatregel waaraan de betrokkene niet meewerkt.

Myria vindt dat de tekst disproportioneel is, onvoldoende rekening houdt met het hoger belang van het kind en onvoldoende garanties biedt tegen misbruiken. Wel steunt Myria het voorstel om de duur van de administratieve aanhouding van vreemdelingen door de politie te beperken tot 12u (in plaats van 24u). Tot slot dringt het erop aan dat lacunes in de regelgeving worden weggewerkt, meer specifiek wat de medische bijstand en het register van de  vrijheidsberovingen betreft.