Op 22 februari 2019 maakte de Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen zijn eerste interim-verslag over aan de minister belast met Asiel en Migratie.

Ook al is Myria tevreden gehoord te zijn, toch kan het niet anders dan vaststellen dat het interim-verslag van de Commissie, in dit stadium, geen onafhankelijke evaluatie gemaakt heeft van het terugkeer- en verwijderingsbeleid.

Myria stelt, in het kader van zijn wettelijke opdracht om te waken over de grondrechten van vreemdelingen, een analyse van het verslag voor, rond drie assen:

  1. enkele bedenkingen bij de samenstelling en werking van de Commissie;
  2. een analyse van een aantal punten uit het interim-verslag, afgetoetst aan de grondrechten (gevolgd door aanbevelingen die eerder door Myria gedaan werden);
  3. een kritische beschouwing bij het budget dat voor het terugkeerbeleid bestemd is.

Ter herinnering, deze Commissie is opgericht in maart 2018. Tijdens de bespreking van het verslag van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen over de Soedankwestie kondigde premier Michel de oprichting aan van een Commissie die belast zou worden met de evaluatie van de praktische uitvoering van de wettelijke regels en bepalingen met betrekking tot het terugkeerbeleid. Myria juicht de oprichting van zo'n Commissie weliswaar toe, maar heeft meteen gewezen op de zwakheden, met name het tijdelijke bestaan ervan (2 jaar), haar onafhankelijkheid en de reikwijdte van haar mandaat.