In principe wordt de beslissing verzonden de dag waarop ze is genomen. Soms gebeurt het echter dat de Belgische diplomatieke post deze pas een paar dagen later ontvangt. Zodra de ambassade de beslissing heeft ontvangen, zal ze contact opnemen met de familieleden om het visum af te leveren.

Het visum type D geeft recht op een verblijf in België van lange duur (meer dan drie maanden). Met het visum kan u via andere Schengenlidstaten naar België reizen of zich naar één van de andere Schengenlidstaten begeven voor een totale duur van maximaal 3 maanden over een periode van 6 maanden. Het visum zal een maximale geldigheidsduur hebben van één jaar.

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken tot toekenning van het visum is geldig voor 6 maanden. Het is dus belangrijk dat u het visum ophaalt vóór het verstrijken van deze termijn.

Behandelingstermijn voor visumaanvragen (1 juni 2016)

  • visum gezinshereniging: verplicht 9 maanden (eventueel 2 maal met 3 maanden verlengd) vanaf de datum op het attest van indiening;
  • humanitair visum: gemiddeld 7 maanden.

Deze behandelingstermijn voor humanitaire visumaanvragen moet niet strikt genomen worden. Hij wordt ter informatie gegeven en is afhankelijk van de complexiteit van het dossier. Zie de website van Dienst Vreemdelingenzaken voor meer info.

Visumaanvraag geweigerd

De Dienst Vreemdelingenzaken kent geen visum toe wanneer hij van oordeel is dat de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging. Bijvoorbeeld als hij van mening is dat er fraude is gepleegd, dat er geen werkelijk huwelijks- of gezinsleven is, er een gevaar voor de openbare orde, de volksgezondheid of de nationale veiligheid in België bestaat of wanneer de voorwaarde van huisvesting, ziekteverzekering of bestaansmiddelen van toepassing is maar niet vervuld is (artikels 11 § 1 en 74/20 § 1 en 74/21, lid 1 van de vreemdelingenwet).

Indien u het statuut heeft van erkend vluchteling of van subsidiair beschermde in België, en de bloed- of aanverwantschapsbanden met uw familieleden al bestonden vóór u België bent binnengekomen, mag de negatieve beslissing niet uitsluitend worden gebaseerd op het ontbreken van de officiële gelegaliseerde documenten die de bloed- of aanverwantschapsbanden aantonen (artikel 11, lid 2 van de vreemdelingenwet).

De beslissing tot weigering moet worden gemotiveerd en bekend gemaakt aan de betrokken persoon.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het visum weigert toe te kennen, kan de betrokken persoon een beroep tot nietigverklaring voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing. In sommige gevallen kan bovendien een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Indien de reden van weigering verband houdt met het verzoek tot erkenning van de buitenlandse authentieke akten, kan een beroep voor de rechtbank van eerste aanleg worden aangetekend op grond van het internationaal privaatrecht.

Indien het visum wordt geweigerd, kan u ook een nieuwe visumaanvraag indienen wanneer er nieuwe elementen aan het dossier kunnen worden toegevoegd.