In België moet de aanvraag gezinshereniging bij een Belgische diplomatieke post worden ingediend, maar familieleden ondervinden vaak grote praktische moeilijkheden om dat te doen. België heeft niet in elk land een diplomatieke post en een conflictsituatie leidt vaak tot een sluiting van de post. Gezinsleden moeten meestal lange afstanden afleggen naar ambassades en dit vaak meerdere keren voor de verschillende stappen in de procedure.

De Europese gezinsherenigingsrichtlijn voorziet de keuzemogelijkheid voor de lidstaten om te bepalen of de aanvraag gezinshereniging door de gezinshereniger in de lidstaat, dan wel door het gezinslid in het buitenland moet worden ingediend. De Europese Commissie stelt dat lidstaten deze mogelijkheid zouden moeten aanbieden wanneer lidstaten een uiterste termijn toepassen waarbinnen ze van gunstigere voorwaarden kunnen genieten. Ook UNHCR vestigt de aandacht op deze mogelijkheid, en een aantal landen zoals Nederland passen deze mogelijkheid al jaren met succes toe.

Een indiening mogelijk maken in België brengt mee dat:

• Familieleden minder gevaar lopen vanwege de lange reiswegen naar de ambassade, waarbij het vaak delicaat of onmogelijk is om bepaalde grenzen over te steken. Dit is in het bijzonder van belang in conflictsituaties en voor kwetsbare personen;

• De termijn van één jaar om de aanvraag in te dienen om te kunnen genieten van gunstigere voorwaarden zoals een vrijstelling van de inkomstenvoorwaarde, minder een belemmering vormt;

• De kosten verminderen aangezien meerdere reiswegen met grenscontroles naar de ambassade, en eventueel verblijf ter plaatse tijdens de lange procedure, vermeden kunnen worden;

• De capaciteit van de ambassades minder op de proef gesteld wordt, zeker bij een plots verhoogd aantal aanvragen, hetgeen vaak voorkomt in conflictsituaties waarbij er net meer nood is aan spoedige procedures.

• De complexe procedure op die manier beter begeleid kan worden vanuit ondersteunende organisaties in België, die ontbreken op de plaats van indiening bij de Belgische ambassade. Dit vermijdt op zijn beurt het ontstaan van een informele business van tussenpersonen rond de ambassade.

Daarnaast komen vele familieleden niet in aanmerking voor een gezinshereniging, zelfs niet wanneer ze afhankelijk zijn en deel uitmaken van de gezinseenheid. De Europese gezinsherenigingsrichtlijn voorziet nochtans de mogelijkheid voor lidstaten om het recht op gezinshereniging uit te breiden naar andere gezinsleden die ten laste zijn van een vluchteling.

Myria vraagt België om de gezinshereniging voor begunstigden van internationale bescherming te faciliteren en formuleerde in die zin tal van aanbevelingen, waaronder:

- de gezinshereniging uit te breiden naar bepaalde familieleden die behoren tot de gezinseenheid- en ten laste zijn- van de begunstigde van internationale bescherming, en;

- de mogelijkheid te bieden aan begunstigden van internationale bescherming om zelf de aanvraag gezinshereniging voor de familieleden in België in te dienen.