Myria beveelt de NBB aan om strikt toe te zien op de proportionaliteit van interne procedures inzake identificatieverplichtingen en de WG/FT-risico’s, zodat de toegang tot bankdiensten niet de facto onredelijk beperkt wordt voor bepaalde klanten door een te streng intern beleid van de banken

Myria beveelt aan dat de bestaande administratieve en strafrechtelijke sancties voor de niet-naleving van de regels rond de basisbankdiensten moeten worden verstrengd en effectief worden opgelegd door de toezichthoudende overheid. Er moet op worden toegezien dat sancties voorzien bij wet effectief worden toegepast voor banken die hun verplichtingen inzake de regels rond de basisbankdienst niet nakomen.

Myria beveelt aan dat de toezichthoudende instanties, Ombudsfin en de FOD Economie praktijktesten zouden kunnen uitvoeren bij banken om na te gaan of de regelgeving rond de basisbankdiensten effectief wordt nageleefd.