Vreemdelingen zonder nationaliteit van wie de staatloosheid is erkend door een Belgische rechtbank, hebben vandaag geen verblijfsrecht op basis van die erkenning. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dat een discriminatie inhoudt tussen erkende vluchtelingen, die automatisch een verblijfsrecht krijgen, en erkende staatlozen, die dat recht niet krijgen ook al mogen ze niet in een ander land verblijven.