Moving to Belgium as an EU citizen

De studie wijst op een aantal tekortkomingen bij de inschrijvingsformaliteiten van EU-burgers in de gemeente. Ze bevat aanbevelingen om het vrij verkeer van EU-werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden en hun familieleden te garanderen. De onderzoekers menen dat een herziening van de inschrijvingsformaliteiten noodzakelijk blijkt en opportuun is met het nieuwe Migratiewetboek in het vooruitzicht. Eveneens betreuren zij dat hoewel de burgerschapsrichtlijn in het algemeen werd omgezet in Belgisch recht er zich toch problemen voordoen die zouden moeten worden aangepakt.   

De studieresultaten tonen aan dat het inschrijvingsproces in de verschillende gemeentes en gewesten soms op een andere manier verloopt. Hierdoor dienen verzoekers naargelang de plaats waar ze een aanvraag tot inschrijving indienen verschillende documenten voor te leggen. Ook toonde de studie aan dat niet alle bevraagde gemeentes alle categorieën van familieleden van EU-burgers toelaten om zich in te schrijven.  

De onderzoekers bevelen bijgevolg aan om de GEMCOM-instructies (interne instructies die de Dienst Vreemdelingenzaken naar de gemeentes stuurt) zodanig aan te passen dat ze eenvormig zijn en volledig conform de huidige wetgeving en rechtspraak. Het openbaar maken van deze instructies zou eveneens bijdragen tot transparantie en rechtszekerheid. Een vorming voor administratieve medewerkers rond het inschrijven van familieleden van EU-burgers is een must.  

Er werd ook vastgesteld dat de gemeentes op hun website niet voldoende informatie verspreiden over dit inschrijvingsproces. De onderzoekers bevelen aan om een centrale website uit te bouwen met volledige en accurate informatie over de inschrijvingsprocedure voor EU-burgers en hun familieleden in verschillende talen. De website van de Dienst Vreemdelingenzaken zou hiervoor kunnen dienen. Uit het onderzoek bleek ook dat gemeentes meer ondersteuning willen van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er wordt aangeraden om te investeren in digitale communicatie tussen de gemeentes en de Dienst Vreemdelingenzaken om die uitwisseling te vergemakkelijken. 

Myria werd aangesteld als monitoringorgaan van de richtlijn 2014/54. Deze richtlijn bevat maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrij verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken. Een van de taken als monitoringorgaan is het verrichten of laten verrichten van onafhankelijke onderzoeken en analyses. In dit kader schreef Myria de opdracht tot deze studie uit. De studie werd gerealiseerd door een consortium dat bestaat uit Fragomen, the University of Kent en de UGent.