Uw familielid ontvangt dan van de ambassade of het consulaat een bewijs van indiening van uw aanvraag (Bijlage 15quinquies) en uw dossier wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken overhandigd voor onderzoek. 

Op het bewijs van indiening staat het dossiernummer vermeld. Met dit nummer kunt u de behandeling van uw visumaanvraag volgen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De datum die vermeld staat op het bewijs van indiening bepaalt een termijn van 9 maanden waarbinnen de Belgische overheid een besluit moet nemen over de visumaanvraag. Wanneer het om een complex dossier gaat of wanneer er een onderzoek in het kader van een schijnhuwelijk wordt gevoerd, kan deze termijn door middel van een gemotiveerde beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken 2 maal met 3 maanden worden verlengd. Wanneer na het verstrijken van de termijn van 9 maanden, eventueel verlengd, geen beslissing is genomen, wordt het visum automatisch toegekend (artikel 12bis, § 2, lid 3, 5 en 6 van de vreemdelingenwet).

Procedurekosten voor gezinshereniging

Een gezinsherenigingsprocedure in België is zeer duur. Bij de vaste kosten, bepaald door de Belgische overheid, komen deze van de lokale overheid die sterk kunnen variëren.

Een aanvraag tot een visum naar België bedraagt 180 €/persoon en de legalisering van een document door de Belgische overheid 20 € (vaste kosten, ongeacht het land waarin de aanvraag wordt ingediend, tarieven op 1 juni 2016). De kosten voor een paspoort, vertaling en legalisering van documenten, het honorarium van de artsen (voor het medisch attest en DNA-onderzoek) variëren echter van land tot land. Daarbij komen nog de kosten van de reis naar de ambassade, het verblijf in het land van verblijf en de vliegtuigtickets.