Solidariteit en uitzonderlijke maatregelen


Het FIRM, Myria, Unia, het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Kinderrechtencommissariaat en de DGDE verwelkomen de solidariteit in België met mensen die Oekraïne ontvlucht(t)en. Beleidsmakers, burgers en bedrijven lanceerden positieve initiatieven en leverden tal van inspanningen om het onthaal van Oekraïners op de vlucht te vergemakkelijken.
Duizenden mensen die Oekraïne ontvluchtten en in België aankwamen, konden in recordtijd gebruik maken van een nieuw registratiecentrum en noodopvangmaatregelen. Burgers kwamen massaal in actie om huisvesting aan te bieden en de autoriteiten konden tijdelijke of langer durende huisvestingsoplossingen vinden. Ook is besloten dat alleenstaanden die onderdak bieden niet als samenwonenden worden beschouwd en hun status van alleenstaande behouden, zonder verlies van inkomen of uitkering. Ook de toegang tot de arbeidsmarkt werd aanzienlijk vergemakkelijkt.
 

Uitbreiding van de categorieën begunstigden


De zes mensenrechteninstellingen hebben vastgesteld dat het onthaal van Oekraïners op de vlucht heeft geleid tot vooruitgang bij de toegang tot bepaalde rechten en diensten: recht op opvang, recht op huisvesting, toegang tot werkgelegenheid, toegang tot basisbankdiensten, enz. Ze menen dat de uitzonderlijke maatregelen en goede praktijken kunnen worden geconsolideerd om dezelfde steun te bieden aan andere categorieën van mensen die deze nodig hebben.
Samen leggen de mensenrechteninstellingen een tiental aanbevelingen voor aan de federale en regionale overheden, maar ook aan particuliere actoren zoals bedrijven en banken, zodat de meest kwetsbare mensen ook de nodige steun zouden kunnen krijgen.
 

Perscontacten

Institut Fédéral des Droits Humains (IFDH) - Pierre Charlot : 0479 86 88 23 - pierre.charlot@firm-ifdh.be

Unia - Anne Salmon : 02 212 31 00 - anne.salmon@unia.be

Myria - Joris Delporte : 0468 01 65 45 - joris.delporte@myria.be

Service de lutte contre la pauvreté - Christophe Blanckaert : 02 212 31 73 – christophe.blanckaert@cntr.be
 

Over de instellingen

Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) werd opgericht bij Wet van 12 mei 2019 en heeft tot doel bij te dragen tot de bescherming en de bevordering van de mensenrechten in België. Het FIRM heeft de wettelijke opdracht om de dialoog voor de bevordering en de bescherming van de fundamentele rechten te ontwikkelen. In dat kader stimuleert het FIRM overleg met en tussen alle actoren die zich bezighouden met aangelegenheden die verband houden met de fundamentele rechten. In uitoefening van die opdrachten heeft het FIRM deze beleidsnota, die geschreven werd met de betrokken instellingen met een mandaat inzake mensenrechten, gefaciliteerd.


Myria, het federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke overheidsinstelling, die waakt over de grondrechten van vreemdelingen, met een bijzondere aandacht voor vreemdelingen in detentie. Myria stimuleert de strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel, is onafhankelijk nationaal rapporteur mensenhandel en treedt op in rechte in zaken betreffende mensenhandel en mensensmokkel. Myria informeert overheden over de aard en de grootte van migratiestromen. Het komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van feiten en respect voor mensenrechten.


Unia, is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijkheid in België bevordert, en is internationaal erkend als nationale mensenrechteninstelling (NHRI met B-status). Unia verdedigt de gelijke en inclusieve participatie van alle mensen in alle sectoren van de samenleving en ziet erop toe dat de mensenrechten in België worden gerespecteerd. In dit kader helpt Unia mensen die zich gediscrimineerd voelen door hen juridische ondersteuning te bieden en strijdt zij onder meer tegen discriminatie op grond van het beschermde criterium van nationale afkomst.


Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een interfederale en onafhankelijke publieke instelling die tot taak heeft de effectiviteit van de uitoefening van de grondrechten in situaties van armoede en bestaansonzekerheid te evalueren. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede werd opgericht door een Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Bij die gelegenheid hebben de wetgevers het Steunpunt tot bestrijding van armoede een mandaat van bescherming van mensenrechten toevertrouwd. Dit mandaat werd gegeven op basis van de vaststelling dat armoede op een ernstige manier afbreuk doet aan de waardigheid en aan de gelijke en onvervreemdbare rechten voor alle personen en van het gemeenschappelijk doel dat door de wetgevers werd vastgelegd, met name het herstellen van de voorwaarden voor de menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens.


Kinderrechtencommissariaat (KRC) is als onafhankelijke instelling opgericht door het Vlaams Parlement en waakt over de rechten van het kind in Vlaanderen. Het detecteert signalen van kinderen, jongeren, ouders en professionals. Het onderzoekt klachten over schendingen van de rechten van het kind en geeft, op basis van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, advies aan het Vlaams Parlement en andere beleidsmakers.
Le Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) : is een onafhankelijke openbare instelling die bij decreet van 20 juni 2002 en bij besluit van 19 december 2002 in de Franse Gemeenschap is opgericht. Haar algemene opdracht is de rechten en belangen van kinderen te beschermen.