Myriadoc 3: Het juridisch statuut van verstekelingen

Hoewel dit fenomeen statistisch gezien relatief klein is, gaat het hier om delicate situaties die verschillende vragen doen rijzen. Wat is het juridisch statuut van een verstekeling? Wat zijn de verplichtingen van de verschillende actoren (rederij, scheepvaartpolitie, Dienst Vreemdelingenzaken,…)? Hoe kan de bescherming van de grondrechten van deze bijna onzichtbare en kwetsbare bevolking gegarandeerd worden (toegang tot internationale bescherming, effectief beroep tegen toegangsweigering, verbod op vernederende behandeling en arbitraire detentie, …)?

Via deze Myriadocs, opgebouwd rond bezoeken op het terrein en verschillende discussies met de betrokken actoren, tracht Myria deze vragen te beantwoorden en aanbevelingen te doen.

Lees ook het persbericht over deze MyriaDocs.