Zoek Aanbeveling

30 Aanbevelingenen Gevonden

Stabiliseer en bestendig Myria - 2019/12

1 januari 2019
Myria pleit voor een einde aan de lineaire besparingen tegen 2020, en dat het koninklijk besluit van 29 juli 2013 volledig gerespecteerd wordt. Unia en Myria vragen de Belgische overheden om de richtlijn 2014/54 nauwgezet om te zetten en om de beide aangeduide raadgevende instanties op een voldoende en duurzame manier te financieren zodat ze hun nieuwe taken kunnen vervullen. Myria schat dat deze missie een aanvullende financiering van € 200.000 / jaar vereist.

Creëer een Nationaal mensenrechteninstituut op volgens de Principes van Parijs - 2019/11

1 januari 2019
Unia werd onlangs door de Internationale alliantie van mensenrechteninstituten (GANHRI) als nationale mensenrechteninstelling met status B erkend. Ter herinnering: tot 2014 - het jaar van de opsplitsing in Unia en Myria - was het voormalige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding erkend als mensenrechteninstelling met status B. Als voor het einde van de legislatuur geen nationaal mensenrechteninstituut wordt opgericht, moeten de volgende regeringen en parlementen deze oude belofte waarmaken. Voor Unia en Myria moet een nationaal mensenrechteninstituut de volgende kenmerken hebben: • rechtspersoonlijkheid; • eigen middelen en personeel; • interfederaal statuut door een samenwerkingsakkoord tussen alle entiteiten; • voldoen aan de Principes van Parijs (mandaat, structuur enz.) zodat het met een status A kan worden erkend; • rekening houden met de bestaande instellingen die qua statuut en mandaat deels voor mensenrechten verantwoordelijk zijn en hen bij dit instituut betrekken; • oprichting van het instituut gebeurt in overleg met het maatschappelijk middenveld.

Initiëren en financieren van een groot nationaal onderzoek om de kennis van migratiestromen en de aanwezigheid van vreemdelingen in België te verbeteren - 2019/10

1 januari 2019
Myria beveelt aan dat: de publieke instanties een groot landelijk onderzoek naar de geïmmigreerde bevolking, vreemdelingen en personen van vreemde afkomst opzet en financiert. Dit onderzoek moet gebaseerd zijn op een grote steekproef, die representatief is voor de bestudeerde subpopulaties en dit onderzoeksproject wordt uitgedacht en uitgevoerd in samenwerking tussen universitaire actoren, overheidsinstanties en actoren in het veld.

Onderzoek stimuleren door de kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens uit het Rijksregister te verbeteren - 2019/9

1 januari 2019
Om het onderzoek te stimuleren en kennis over RR-gegevens te ontwikkelen, stelt Myria voor een project op te zetten om: de kwaliteit van de gegevens in het RR verbeteren, het opzetten van contactpersonen tussen de onderzoekers en de technische specialisten van het RR die de doelstellingen van de onderzoekers kunnen verbinden met de technische competenties van het RR, verlaging van de kostprijs van de gegevens voor de openbare onderzoeksorganisaties en de universiteiten en gratis toegang bieden tot deze gegevens voor openbare instellingen die ze gebruiken in het kader van hun wettelijke missies, zoals Myria.

Het recht op privé-, familie- en gezinsleven van begunstigden van internationale bescherming faciliteren - 2019/5

1 januari 2019
Myria vraagt België om de gezinshereniging voor begunstigden van internationale bescherming te faciliteren en formuleerde in die zin tal van aanbevelingen, waaronder: de gezinshereniging uit te breiden naar bepaalde familieleden die behoren tot de gezinseenheid- en ten laste zijn- van de begunstigde van internationale bescherming, en; de mogelijkheid te bieden aan begunstigden van internationale bescherming om zelf de aanvraag gezinshereniging voor de familieleden in België in te dienen.

Een permanente interministeriële conferentie organiseren over migratie en integratie - 2019/2

1 januari 2019
Myria stelt voor om tijdens de volgende legislatuur zulke permanente interministeriële conferentie voor migratie en integratie op te richten, op initiatief van de federale minister die bevoegd is voor migratie, inclusief de ministers van de gefedereerde entiteiten die bevoegd zijn voor integratie, met het oog op het aangaan van een dialoog over gemeenschappelijke kwesties. Myria is bereid in dat geval zijn platformdiensten voor een dergelijk initiatief ter beschikking te stellen.

Criteria voor buitengewone omstandigheden in regelgeving verankeren

26 juni 2018
Myria beveelt aan criteria voor “buitengewone omstandigheden” die toelaten een aanvraag gezinshereniging bij de gemeente in België in te dienen, in de regelgeving te verankeren. Naast deze criteria beveelt Myria ook aan de mogelijkheid open te houden voor een discretionaire beoordeling van “buitengewone omstandigheden”, wat inhoudt dat ook een concreet en verregaand onderzoek kan plaatsvinden (met overeenkomstige motivering), in het kader van artikel 8 EVRM, de doeltreffendheidsvereiste van de gezinsherenigingsrichtlijn, het belang van het kind en alle andere relevante belangen en omstandigheden (overeenkomstig de individuele beoordelingsplicht zoals vervat in artikel 17 gezinsherenigingsrichtlijn). In de regelgeving een bindende termijn verankeren van 3 maanden om te oordelen over de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden (en dus over de ontvankelijkheid van de aanvraag gezinshereniging).