Websites van de hoofdacteurs

 • Allemaal kinderen. Hoe praat ik erover met mijn kind? Allemaal kinderen voorstelt workshop voor leerkrachten, inleefmoment voor leerlingen, gastcollege voor opleidingen en lezing voor ouders.
 • Amnesty International Vlaanderen. Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie.
 • Artsen zonder Grenzen. Artsen Zonder Grenzen is een internationale, onafhankelijke, medische hulporganisatie. Wij bieden medische hulp aan mensen die te kampen hebben met levensbedreigende situaties: bij gewapende conflicten, maar ook bij epidemieën of natuurrampen.
 • Lesmateriaal voorgesteld door Amnesty International.
 • #Refugees Welcome, actie voorgesteld door Amnesty International.
 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Het CGVS biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af.
 • Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst Vreemdelingenzaken beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners. Hij zorgt ervoor dat de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden toegepast.
 • Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL). Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, is een instelling van openbaar nut die werd opgericht door de programmawet van 19 juli 2001 en operationeel is sinds mei 2002. Fedasil verleent materiële hulp aan asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen die eveneens recht hebben op opvang (overeenkomstig de 'opvangwet' van 12 januari 2007).
 • Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het doel van UNHCR is om de rechten en het welzijn van de vluchtelingen te waarborgen. UNHCR stelt alles in het werk opdat iedereen het recht kan uitoefenen om asiel aan te vragen en een veilige toevlucht te vinden in een andere staat.
 • Interfederaal Gelijke Kansen centrum. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid. Zijn opdracht, gebaseerd op de mensenrechten, is om gelijke kansen en rechten voor alle burgers te bevorderen en om discriminatie te bestrijden.
 • IOM (International Organization for Migration - site in het Engels). IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners.
 • Kif Kif. Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Kif Kif bouwt mee aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving.
 • Kruispunt Migratie-Integratie. Expertise ontwikkelen en uitwisselen over migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit: dat is de opdracht van het Kruispunt.
 • Rode Kruis Vlaanderen. Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Via het Belgische Rode Kruis maken we deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Onze missie is drieledig: opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland; actief zijn op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening ; bij dat alles doen we maximaal een beroep op vrijwilligers.
 • School Zonder Racisme. Samen met de onderwijswereld bouwt School zonder Racisme
  aan een open en solidaire samenleving waar een wij-zij-denken niet de basis vormt voor politieke en economische machtsverhoudingen waar iedereen dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt, waar vooroordelen en racisme geen plaats krijgen.
 • Steunpunt diversiteit en leren. Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL), verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent, biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema ‘Omgaan met diversiteit’. SDL beschouwt dit thema als een belangrijke hefboom om onze pluralistische en democratische samenleving te versterken en sociale rechtvaardigheid te bevorderen.
 • Tumult (vorige Jeugd&Vrede). Tumult streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd uitdragen.
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Vluchtelingenwerk zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen, maar met onze vijftig leden en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verdedigen we de rechten van mensen op de vlucht.
 • Vriendschap zonder grenzen. Een actiegroep in solidariteit met de vluchtelingen verbonden aan PVDA
 • Wereldcentrum. Wereldcentrum stimuleert organisaties, gemeenten en scholen om actief te werken aan wereldburgerschap in de eigen omgeving en de samenleving.
   

Bibliografie

Ahmad (F.), The making of modern Turkey, Routledge, 1993, 250 p.

Akgunduz (A.), Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1960-1974, Ashgate Publishing Company, 2008, 234 p.

Beyers, L., Iedereen zwart? Het samenleven van nieuwkomers en gevestigden in de mijncité Zwartberg, 1930-1980, Amsterdam: Aksant, 2007.

Caestecker F., Alien Policy in Belgium, 1840-1940. The Creation of Guest workers, Refugees and Illegal Aliens, Oxford: Berghahn, 2000

Castles, S. en Miller, M., The Age of Migration: Population Movements in the Modern World, London, 2003.

Catherine, L., Morelli, A., Nadi, M., e.a., Brussel Anders Bekeken, een blik op multicultureel Brussel en haar achtergronden. School Zonder Racisme (ed.), Brussel, s.d.

Coudenys W., Leven voor de Tsaar. Russische bannelingen, samenzweerders en collaborateurs in België, Leuven, Davidsfonds, 2004.

FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Statistieken Vreemdelingen per nationaliteit, Brussel, April 2006, http://www.dofi.fgov.be/nl/statistieken/Stat_ETR_nl.htm

Goddeeris I., De Poolse migratie in België 1945-1950. Politieke mobilisatie en sociale differentiatie, Amsterdam: Aksant, 2005.

Goff, R., Terry, J., e.a. The 20th Century: a Brief Global History, New York, 2002.

Morelli, A., Belgische emigranten: oorlogsvluchtelingen, economische migranten en politieke vluchtelingen uit onze streken van de 16e eeuw tot vandaag, Antwerpen, 1999.

Morelli, A., Geschiedenis van het eigen volk: de vreemdeling in België van de prehistorie tot nu, Leuven, 1993.

Ouali, N., De immigratie in België; aantallen, stromen en de arbeidsmarkt. Rapport 2001. Algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Mei 2003.

Reynebeau M., Een geschiedenis van België, Tielt, 2005.

Schoonvaere (Quentin), België-Marokko : 50 jaren van migratie. Demografische studie over de populatie van Marokkaanse herkomst in België, Federaal Migratie centrum, Brussel, 2014, 90 p.

Schoonvaere (Quentin), België-Turkije : 50 jaren van migratie. Demografische studie over de populatie van Turkse herkomst in België, Federaal Migratie centrum, Brussel, 2013, 77 p.

UNHCR, UNHCR Global Trends. Forced Displacement in 2014, beschikbaar op: http://www.unhcr.org/556725e69.html

Vluchtelingen in getal. Stichting Vluchteling. Den Haag, 2008.