• Definitie van mensenhandel
 • Definitie van mensensmokkel
 • Dat is zo sinds de wet van 13 april 1995 op de mensenhandel. In 2005 werd een nieuwe wet op de mensenhandel van kracht. Bovendien moest België zijn wetgeving aanpassen aan opeenvolgende internationale en Europese instrumenten die de laatste jaren werden goedgekeurd. Al die evoluties in de wetgeving zorgen ervoor dat mensenhandel en mensensmokkel nu duidelijk gedefinieerd zijn.

  Definitie van mensenhandel

  Het nieuwe artikel 433 quinquies van het Strafwetboek definieert mensenhandel als: de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem teneinde deze persoon uit te buiten.

  De zogenaamde sectoren van uitbuiting zijn limitatief opgesomd:

  • uitbuiting in de prostitutie of kinderpornografie
  • uitbuiting in de bedelarij
  • werkomstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid
  • wegnemen van organen
  • verplichten om een misdaad of wanbedrijf te plegen (in sommige gevallen van diefstallen of drugstrafiek bijvoorbeeld)

  Definitie van mensensmokkel

  Het nieuwe artikel 77bis van de wet van 15 december 1980, de zogenaamde vreemdelingenwet, definieert mensensmokkel als: ertoe bijdragen, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het grondgebied van een dergelijke lidstaat binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel.